Available courses

Adresaci:  Nauczyciele, którzy pełnią lub będą pełnić funkcję opiekuna stażu nauczycieli stażystów i kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy.

Adresaci szkolenia: nauczyciele stażyści ubiegający się o stopień awansu na nauczyciela kontraktowego.

Adresaci szkolenia: nauczyciele kontraktowi ubiegający się o stopień awansu na nauczyciela mianowanego.


Adresaci szkolenia: nauczyciele mianowani ubiegający się o awans na nauczyciela dyplomowanego.

Kurs dla pracowników odpowiedzialnych za szkolenie dorosłych, którzy chcą nabyć umiejętności w zakresie organizowania i prowadzenia szkoleń dla dorosłych z wykorzystaniem wybranych narzędzi do kształcenia na odległość.

Kurs ćwiczeniowy w ramach „Kursu doskonalącego na podbudowie Studium Pedagogicznego dla studentów studiów 1. stopnia w zakresie pracy z dorosłymi" - praktyka pracy z dorosłymi - część dotycząca pracy z dorosłymi na odległość z wykorzystaniem platformy e-learningowej Moodle.

Adresaci kursu: studenci / absolwenci studiów 1. stopnia, którzy ukończyli Studium Pedagogiczne i chcą nabyć umiejętności w zakresie pracy z dorosłymi.

Kurs dla uczniów szkół zawodowych miasta Tarnowa w ramach projektu RPO „Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy II” nr RPMP.10.02.02-12-0031/19-00 realizowanego przez Gminę Miasta Tarnowa – Centrum Kształcenia Zawodowego z siedzibą w Tarnowie ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnów, w partnerstwie z F.H.U.P „WOJTAR” Wacław Wojdak Centrum Szkoleniowo – Konferencyjne z siedzibą w Tarnowie ul. Azotowa 31, 33-101 Tarnów.

Kurs dla uczniów szkół zawodowych miasta Tarnowa w ramach projektu RPO „Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy II” nr RPMP.10.02.02-12-0031/19-00 realizowanego przez Gminę Miasta Tarnowa – Centrum Kształcenia Zawodowego z siedzibą w Tarnowie ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnów, w partnerstwie z F.H.U.P „WOJTAR” Wacław Wojdak Centrum Szkoleniowo – Konferencyjne z siedzibą w Tarnowie ul. Azotowa 31, 33-101 Tarnów.

Kurs dla nauczycieli szkół zawodowych w Tarnowie w ramach projektu pn. „Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy II”.


Kurs przeznaczony jest dla kadry pedagogicznej w branżach projektowych:  elektryczno-elektronicznej i mechanicznej oraz górniczo-hutniczej w zakresie kształtowania kompetencji personalnych i społecznych (w tym organizacji pracy w małych zespołach) z zastosowaniem gry edukacyjno –symulacyjnej „Oil City - galicyjska gorączka czarnego złota”.